top of page

100 defa “Estağfirullah el-azimallahu la ilahe illa hüvel hayy-ül kayyumu ve etubü ileyhi ve nes’elühüt-tevbete vel mağfirete ver-rahmete lena innehu hüvet-tevvabür-rahim....

Bu nimeti uzmayı kalben tâzim ve takdir etmek

*Bilcümle atayayı ilâhiyenin adıl ve esası olan imanla müşerref olduğumuz için Cenâb-ı Hak teala Hz. n

Bir gusül yahut namaz abdesti alınır. Gusül esnasında; evvelki bahislerde zikrolunduğu vechile niyaz ve tefekkürde bulunulur.

kşam gurubundan sonra bir gusül abdesti alınır. Gusül esnasında "Yarabbi! Bu mübarek ayın ve gecenin âdâb ve vezaifinin ifasına mâni olacak ahlâkı zemimelerden beni temizle." diye duâ edilir....

Mümkünse gusül abdesti veya namaz abdesti alınır. Abdest esnasında;”Ya Rabbi!Şu su,harici kirlerimi nasıl temizliyorsa,Sen Azimüşşan da..

Hali vakti yerinde olan rızai bari için bir kurban kesebilir....

ki Rekat Sünnet-i Selât-ı Vudu: İlk rekâtında "Fatiha'"dan sonra "Kul ya Eyyühel kâfirun"i ikinci rekatında da "ihlas" sureleri okunmak suretiyle namaz eda edilir.

icri Senemizin 6. Ayı Cemaziyelahire'nin İlk Gecesi Yapılacak Âdab ve Vazifeler

 

• Gusül Abdesti: Gusül esnasında “Ya Rabbi! Biz bu abdestle dışımızı yıkarız, sen azimüşşan, maddî

• Gusül Abdesti: Gusül esnasında “Ya Rabbi! Biz bu abdestle dışımızı yıkarız, sen azimüşşan, maddî ve manevî kirlerden kalbimizi temizle ve şu mübarek

• Gusül abdesti alınır.Gusül esnasında, evvelki bahislerde zikredilen temenni ve niyazlarda bulunulur.

übarek Zilhicce ayı senemizin son ayıdır. Yani, üç yüz altmış beş günü geride bırakıp, yeni yılımıza girmeye hazır olacağız.

Beş Vakit Farz Namazların Hitamında(bitiminde): Selam verir vermez, “Allahümme entes selamu” demeden evvel 3 defa “Estağfirullah...

 Mazur olmayan evvelâ bir gusül abdesti alır: Gusül esnasında kalben "Yarabbi! Bu mübarek gecenin fezailinden beni ve bütün mü'minleri...

Mübarek Receb-i şerif ayının yirmi altısını yirmi yedisine bağlayan gece, Peygamber s.a.v. Efendimizin en büyük mucizelerinden Miraç hâdislesinin vukua geldiği gecedir.

Recep, Şaban ve Ramazan aylarına "üç aylar " denilir. Bu aylarda şu hususlara riayet edilmesi tavsiye edilmiştir.

 

* Menhiyattan sakınmak ve daima o azimde bulunmak,

353 senesinin Zilhicce Ayı’nın onaltısını onyedisine bağlayan gece Resulü Ekrem (sav) Efendimiz’in işaretleri üzerine vuku bulan içtimada 313 nebi

Mümkünse bir gusül abdesti alınmalı (yoksa, namaz abdesti ile de iktifa edilebilir.) Gusül esnasında (Yarabbi!... biz gusül etmekle, dışımızı yıkarız, sen Azimüşşan, maddî ve mânevî kirlerden

Hicri senemizin 3. ayı olan Rebiülevvel, alemlere rahmet olarak gönderilen iki cihan serveri, peygamberler peygamberi, seyyidel evvelin vel ahirin..

Gusül Abdesti: Gusül esnasında “Ya Rabbi! Biz bu abdestle dışımızı yıkarız, sen azimüşşan, maddî ve manevî kirlerden kalbimizi temizle ve şu mübarek Rabiülevvel ayının fazileti

Bu mübarek ay Ümmet-i Muhammed’e ait bir aydır. Başı rahmet ortası mağfiret ve son on günü de cehennemden azat olma günleridir....

icri senemizin on birinci ayı olan Zilkadenin hususiyetleri, Erbain ayı olması ve bu ayın 4. gecesinin Şeyh Şerafeddin Zeynelabidin k.s. hazretlerinin mevlid (doğum) gecesi olmasıdır.

bottom of page