top of page

NUH TUFANI (1)

 

Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in Hud  40  ve Mü’minun  27. ayetlerinde  ‘Nuh Tufanı’ ile alâkalı ehli için  ( Jeoloji ve jeomorfoloji anabilim dallarında ruhsat sahibi kimseler)  hayli enteresan bir kalıp kullanılmaktadır.

Ayette tufanın başlaması  "Hattâ izâ câe emrunâ ve FÂRETTENNÛRU"  ifadesiyle dillendirilmektedir. Yani '"Emrimiz gelip de tennur fâr ettiği zaman…" 

Dünyayı su basmasıyla tandırın kaynaması arasında ne gibi bir bağ olabilir diye  düşündüğünüzde üzerinde yaşadığımız planetimizin  ortalama 60 km kalınlığında bir litosfer ve  altında ‘dış manto, iç manto, dış çekirdek, iç çekirdek’ten oluşan bir ateş küreden oluştuğunu görürüz. 

   “ و فارتنور” (27 مومنون ve 40 هود) anılan sure ve  ayetlerde  “Tennur” far ettiği zaman Nuh’a (as.)  gemiye  inananlarla  beraber  binmesi emredilmektedir.         

Tennurun fâr etmesini Allah Teâlâ Hazretleri "Hattâ izâ câe emrunâ  ve FÂRETTENNÛRU " ifadesi ile hem Muminun 27  hem de Hud 40  ayetlerinde ifade buyuruyor.

Arzın yapısına bakıldığında  tennurdan kasdın Astenosfer (ateş küre)   olduğunu kolayca görürüz. Tennurun fâr etmesini emrinin gelmesine bağlayan Rabbi Teâlâ, holosen transgresyonundaki paroksismal hareketliliğe dikkat çekmektedir.

Meselenin daha iyi anlaşılması paleosismolojik ve paleoklimatolojik açıdan holosenin tetkik edilmesine bağlı olduğu aşikârdır.

Holosendeki transgresyonu Würm Buzulu’nun erimesine bağlayan ve bunun tedrici bir süreç olduğunu söyleyenler olduğu gibi; burada, bu dönemde Astenosferik bir anomali de gözükmekte ve buna bağlı olarak Würm Buzulu’nun son döneminde hızlı bir erime tespit edilmektedir.

Hatta bunu 6 aylık bir aşırı su yükselmesi  (transgresyon) süreci olarak ifade eden birçok yerbilimciler vardır.

Tennurun fâr etmesine bağlı okyanus tabanlarında pozitif östatik bir hareketliliğe bağlı transgresyon etki oluşmuştur. Ayrıca  tennurun fâr etmesine bağlı satıha olan baskı yer altı sularını  yüzeye çıkarmış  ve Würm Buzulu’nun da son kısmını çok hızlı bir şekilde eritmiştir. ( volkanizmada artış olmuştur) Zaten reliyefin 20/1lik oynama yapması insan yaşamının altüst olması için yeterlidir. Netice olarak "Hattâ izâ câe emrunâ ve FÂRETTENNÛRU" ifadesi bugünkü paleosismoloji ve paleoklimatolojiye önemli ipuçları vermektedir.

Litosfer   (Taşküre)  20 km reliyef vermektedir. (8882m Everest 10994 + - 40 m Mariana çukuru) 20/1lik bir oynama rakımı 1000 olan her yeri su altında bırakır.

Mukaddesatımızın ne dediğini anlamak  için  Jeoloji, Jeomorfoloji, Paleontoloji, Antropoloji, Arkeoloji ve Jeoarkeoloji  bilim dallarındaki inkişaf ve kazanımlar çok önemli hatta şarttır.

Ömer Yalçınşar

photo (34).png
bottom of page