top of page

ÖNSÖZ 

Euzu Billâhi Mineşşeytanirracim 

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM 

 

Elhamdülillahi Rabbil Âlemin, vesselâtü vesselamü alâ Muhammedin ve âlihi ve eshabihi ecmain. 

Olanca hamd Rabbülâlemin olan Allah’a mahsustur. Hazreti Muhammed Aleyhisselâmla bütün âli eshabına selâtü selâm olsun. 

Bu fakir ve âciz, Hadim-ül Fukara Haseneynil Hüdaverdi ‘Cezbetün min cezabatirrahman tuvazi min amelissakaleyn – Hakkın cezbelerinden öyle bir cezbe vardır ki; onun bir anı bütün mahlûkatın ibadetleri kadardır’, fehvasınca aşk-ı muhabbetullah ile bihûş olup Muhammed Necati Hazretlerine erişti. Bu zat Bursa’nın Yenişehir kazası, Terziler köyünde ikâmet etmekte idi. Hulefayi Nakşiyyeden, Kutbül Arifin, Gavsül Vasilin, Şeyh-i Kâmil ve Mürşidi Mükemmil, Sultan-ı Şeriat, Burhan-ı Tarikat, Mahzen-i Hakikat, Maden-i Marifet, Cihânın Kutb-ul Aktabı, Hazret-i Şâh’ın sırrı, İsm-i Âzam virdi olan Üstâzım’ın; gönlüne giren şâd olur, cümle gamdan âzâd olur, iki cihanda sultan olur, bir nazar kılsa bin câna, erdirir onu canâna, ne güzel aydınlanmış şu şiirle bu mânâ: 

İksir-i âzâmdır nutku ehlullah 

Taşa deyse ânı saf-i zâr eyler 

Bir nazar eylese ârif-i billâh 

Çakıl taşlarını mücevher eyler 

Benim bu çektiğim aşkın nârıdır 

Bülbül gülü görmez yâr-ı garıdır 

Her kemliğe iyilik ârif kârıdır 

Er odur kim zehri panzehir eyler 

Mücmeri faş etme sırr-ı subhani 

Eğer öğrendinse ilmi irfanı 

Bir kulu yâr olsa lûtf-u Rabbani 

Dehri Zülkarneyni İskender eyler 

 

Muhammed Necati Hazretleri, bu fakiri, tarifi mümkün olmayan dil-i deryâlarına dahil etti. Teveccüh ve nazarları, tecelliyatı Bari ile ‘Fenafillâh’ da fena ender fena’ bulup bilkülliye mahvı müstağrak olup, ‘İza etemmül fakru hüvallah’ sırrına mazhar olundu. Kesafet bilkülliye aradan kalktı. Bekayı hakikat zuhur edip ‘Ve allemnahü min ledünna ilmen’ âyet-i kerimesi ile lûtfu yezdan erişti.  

Tasavvufa meraklı olanlara bir ışık tutmak gayesi ile seyr-i süluk erbabına ve tariki Nakşibendiyye’ye ait olan aydınlatıcı bilgileri, Kur’anı Kerim, Hadis-i Şerif ve tasavvuf’tan çıkardığımız güzel mânâları dile getirerek, ‘Hakikatten Damlalar Marifetten Meyvalar’ kitabını meydana getirmiş olduk. 

Allahü Tealâ’nın vatan ve millet hayrına yapılan her hizmete yardım edici olduğuna inanarak, bizi ve bütün ümmet-i Muhammedi, müslüman necip Tür milletini vâsi mağfiretine dahil etmesini niyaz eylerim. 

Hadimül Fukara Haseneynil Hüdaverdi 

 

NİYET 

 

Allahu Tealâ’ya yakınlaşmak için yapacağımız ibadetlerimize başlarken niyet etmek lâzımdır. Mü’min, gerek dünya gerekse ahiret işlerinde gayesinin Cenâb-ı Hakk’kın rızası olduğuna niyet eder. Böylece işlerinden hem hayır görür hem de pek çok sevaba nail olur. Niyet ile işlenen ameller, niyetsiz işlenen amellerden daha üstündür. Çünkü niyet edilip de yapılamayan iyi işler için de ecir ve sevap verilir. Hatta, niyet edilip de vazgeçilen kötülükler için dahi bir ecir vardır. Hadis-i Şerifde ‘İnnemel amali binniyat’ veya ‘Niyyetül mümini hayrün min amelihi – Mü’minin niyeti amelinden hayırlıdır’ buyurulmaktadır. 

Sehl Bin Abdullah Hz. ‘Niyet, üç harften ibarettir: Nun, nûra işarettir. Ye, yedullah yani Allah’ın elidir. Te, hidayettir.’ buyurmuştur. 

Mevlâ-ı Müteal, bizleri maddil ve mânevi işlerimize halis niyetler ile başlayıp hayırlı sonuçlar alan kullarından eylesin.  

bottom of page