top of page

Şerafeddin Zeynel Abidin (ks)

Şerafeddin Zeynel Abidin (k.s.) hazretleri Hicri 1292- Miladi 1876 yılı, Zilkade ayının üçüncü pazartesi gecesi Dağıstan’ın Timurhanşura vilayeti Ganip kazasının Kikuni köyünde, dünyaya teşrif etmiştir. Babası Abdürreşid Efendi, annesi Emine Sara Hatun’dur. Künyesi Ebul Fukara Şeyh Şerafeddin Zeynel Abidin ibn Abdürreşid Dağıstani’dir.

Şerafeddin Zeynel Abidin (k.s.) hazretleri; orta boylu, buğday tenli, sakal-ı şerifi önceleri siyah, son zamanlarda beyaz idi. Gözleri mavi,sesi yüksek ve davudi idi. Ahlakı, tıpkı ahlak-ı Muhammedi gibi idi.

Şerafeddin Zeynel Abidin (k.s.) hazretleri tahsilini, Dağıstan’da yapmış, fakat tamamlayamadan Rus zulmünden kurtulmak için kalabalık bir cemaat ile Türkiye’ye göç etmiştir. Türkiye’de Yalova’nın Güney Köyü’ne yerleşmiş ve Muhammed-ül Medeni Hazretlerinin terbiyesine girmiştir. O sıralar yirmi yedi veya otuz yaşlarında olan Şerafeddin Zeynel Abidin (k.s.) hazretleri zahir ilimlerden bir miktar tahsil etmişse de, kendisine daha ziyade gizli ilimler verilmiş; Cenab-ı Hak tarafından “ilm-i ledün” ile ziynetlendirilmiştir. Daha küçük yaşlarda Kafkasya’da iken ve sonraları Türkiye’de, sohbet ettiği bir çok ulema ve hoca tarafından çok takdir edilmiştir. Hatta bazı hocalar, karşısında çok defa çaresiz kaldıklarını itiraf etmişlerdir

Şerafeddin Zeynel Abidin (k.s.) hazretleri seyr-i sülukunu zamanın kemalat ve keramet sahibi büyük zatlarından Muhammed Medeni Hazretlerinin taht-ı terbiyesinde tamamlar. Altı ay kadar cezbe devresi geçiren Hazretin bu devrede vücudunun ateşinden kendisini havuza attığı –kızgın bir demirin suya sokulduğunda görülen-bir cızlamanın işitildiği kaynaklarda belirtilmiştir. Bu devrenin sonunda Kutb-ül Mürşidlik vazifesi bu kıymetli evladında devrederek bütün müridanı ile birlikte ona tabi olmuştur.

Şerafeddin Zeynel Abidin (k.s.) hazretleri, balta girmemiş bir ormanda kurulan Güney Köyünü, camiler, medreseler, çeşmeler ile imar etmiştir. Dağıstan’dan gelen muhacirleri barındırmış, refah, saadet ve terakkileri uğruna büyük gayretler sarf etmiştir. Telif ettiği kıymetli eserlerin hepsinin, Yunanlıların çıkardıkları yangın neticesinde ziyana uğramış olduğu söylenmektedir.

Şerafeddin Zeynel Abidin (k.s.) hazretleri Hicri1355- Miladi1936 yılında Yalova ilinin Güney(Reşadiye) Köyünde. Altmış üç yaşında iken dari beka eylemişlerdi. Kabr-i Şerifleri Güney Köyünde olup, ziyaretgahtır.

bottom of page