top of page

Beraat İçin Yapılacak Vazifeler

 

• Mazur olmayan evvelâ bir gusül abdesti alır: Gusül esnasında kalben "Yarabbi! Bu mübarek gecenin fezailinden beni ve bütün mü'minleri mahrum bırakma. Gaflet, kasavet ve necaseti mâneviyyeden kalbimizi temizle..." diye yalvarılır. Şimdiye kadar geçen Berat gecelerinde gereken vazifelere hakkıyla riayet edemediğini itiraf edip, kemali mezellet ve inkisar ile vezaifeye başlanır.

• İki rekât sünnet-i selât-ı vudu kılınır. Duâ edilir.

 

• Kıbleye karşı dönük olarak, her günkü evradı yapar gibi, ayaklar sol tarafa çıkarılıp vücut biraz kalp üzerine meylettirilerek, sağında Peygamberimiz, solunda 124 bin enbiyayı mürsel hazeratı, karşısına da melâikeyi kiramı almış olarak etrafını silsile-i saadat hazeratının çevirdiği bir nûr halkasının ortasında oturuyor mülâhazasıyla huzura varılır ve Silsile-i Saadât okunur.

 

• Yedi kere şu zevat-ı kiramın isimleri okunur:

 

Abdurraufus Selâmi k.s. Fahrüddinil Hamavi k.s. Şemsüddinil Abkari k.s. Salihil Cezuri k.s. Nasruddinil Endülisi k.s. Abdülmünamil Telmüsani k.s. Ebu Abbasil Şatibi k.s. Abdulzâhiril Herevi k.s. Muhammed Bâkini Ezheri Halilülrahman k.s. Ebu Saidin Nebhani k.s. Ubeydullahir Reyhani k.s. Zekvanil Ferdani k.s. Fahrüddinil Hamavi k.s. Vecihiddinil Ebheri k.s. Ömeril Farid k.s. Nimetullahid Dehlevi k.s. Rükniddinil Havi k.s. Gavsullahil Hamzevi k.s. Emrullahil Meşheri k.s. Abdulhafız k.s. Ebul Lubab k.s. Ferdül Müceddidi k.s. Sadreddinil Merakişi k.s. Burhanüddinil Külâli k.s. Zeynüddinil Halevani k.s. İmamül Haremeyni Abdülbasır k.s. Aynüddinil Havas k.s. Ebu Mansuril Hadded k.s. İzzeddinil Cevheri k.s. Ebu Yahyel Amiri k.s. Bahaülhak k.s. Ataullahis Semerkandi k.s. Lutfullahil Hariri k.s. Ebu Zekerriyel Menavi k.s. Efdalüddinis Sinani kaddasallahu sırrıhül aziz.

 

• 100 Ya Halim.

 

• Duâ: "Ya Rabbi! Senin Fadl ve kerem kapısına gelmişim. Lutfu merhametine sığınırım. Resulü Ekrem s.a.v. Efendimiz hazretlerinin rahmet ve şefkatine ve cemii mürşidini izam hazretlerinin imdadına müracaat ediyorum. Şu meşum olan ve beni her türlü ihsândan mahrumiyetime sebep olan gadabı nefsanimden halasımı niyaz ediyorum."

 

• 3 Kelime-i Şahadet.

• 100 Estağfirullah: (elazim ...el kerim...) sonuna kadar büyük ve küçük günahların mülâhazası ile okunur.

• 1 Fatiha-ı şerif.

• 1 Amenerresulü.

• 7 Elemneşrahleke-i şerif.

• 11 İhlâs-ı şerif.

• 1 Muavezeteyn sure-i şerifleri.(Felak ve Nas Sureleri )

 

"Sadakallahülazim. subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifune veselâmün alel mürselin velhamdülillâhi rabbil âlemin... Bu okumuş olduğum surei celilerden ve yapılan âdâbtan hasıl olan sevabı Resulü Ekrem s.a.v. Efendimizin ruhu tayyibelerine ve cümle enbiyayı izam aleyhisselâm hazeratının ruhu tayyibelerine, eshabı kiram ve ezvacı tahirat ehlibeyti resulullah, mazlumen şehid olan şühadaların ervahı şeriflerine, eimmei müctehidin ve ulema-yı müttakin ve isimlerini saymış olduğum ve sayamadığım bütün büyüklerimizin ervahı âlileri için el Fatiha"

 

Duâ edilir. Duâda, istikamet ve takvâ ve tevfizi umur, helâlinden kadaril kifaye rızık talep ve niyaz edilir ve "Yarabbi! Şimdiye kadar geçen aylarda ve ezcümle mübarek gecelerde sana lâyık bir sûrette ibadet edemedim ve bu mübarek günlerin kadri kıymetini bilemedim. Beni ve bütün Ümmeti Muhammedi af edip, gafletten halas buyurup, ne yaptığımızı ve yapacağımızı bilenlerden eyle. Bizleri kendine sadık kul, habibine sadık ümmmet, büyüklerimize sadık evlât, cemiyete faideli bir varlık olarak ömür sürmeyi nasip ve müyesser eyle. Hayırlı ve uzun sıhhatli vakitler geçirerek hatmi enfas etmeyi ve zat-ı ilâhiyene imanı kâmil ile göçmeyi ve cennetinle, cemalinle müşerref olmayı nasibi müyesser eyle. Amin" denilir.

 

• Hayır, Şükür veya Tesbih Namazı kılınır.

 

Hz. Ömerül Faruk'un r.a. Berat Duâsı

 

"Allahümme in künte ketepte ismi şakıyyen fi divanil eşkiyai femhuhu vektübni fi divanis süedai ve in künte ketepte ismi saiden fi divanis süedai fesbüthü fe inneke kutle fi kitabikel kerimi yemhullahü ma yeşaü veyusbitu ve indehu ümmül kitap."

 

Manası:

"Ya Rab! adımı saidler arasına yazmışsan onu sabit kıl. Şakiler arasında yazrnışsan mahvet. Zira sana göre bir güçlük yoktur. Sen dilediğini mahv ve isbat edersin. Elinde ümmül kitap var."

 

Şerafeddin Zeynel Abidin Hz. nin Berat Duâsı

Evvela bir Yasin-i Şerif okunur sonra dua yapılır. Bu dua, Yasin-i Şerif ile birlikte ayrı ayrı aşağıdaki niyetler için tekrarlanabilir.

1)  Ömrün uzun ve bereketli olması için 

2)  Nasın ve kem gözlerin için şerrinden emin olunması için 

3)  Kendine ve ikram edeceklerine helal rızık temini için ...

 

 

"Allahümme ya zel menni velâ yemunnü aleyhi ya zel celâli vel ikrâm. Lâ ilâhe illâ ente zehrel acien eve matel müstecine ve emanel haifine, Allahümme ketepteni indeke fi ümmül kitabi şakıyyen ev mahrumen ev matruden ev mukteren âleyye fi rızkı femhu. Allahümme bi fadlike şekavetike cirmani ve iksare rızki ve tardi ve esbitni indeke fi ümmül kitabi saiden merzuken müveffaken lil hayrati fe inneke kulte ve kavlukel hakku fi kitabikel münezzeli alâ lisani nebiyyikel mürselin sallallahu aleyhi vesellem. Yemhullahi ma yeşaü ve yusbitu ve indehu ümmül kitabi. İlâhi! Bittecellil ağzamillezi fi leyletin nısfi min şağbanil muazzamil mükerremileti yufreku fiha külli emrin hakimin ve yubremu es'elüke en tekşife anni minel belâi ma ağlemu ve ma lâ ağlemu ve ente ağlemu bihi inneke entel cağzul ekremi ve sallallahu alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve eshabihi ecmâin.

 

Manası:

 

"Ey alâ sahibi olan Allahım! Hiç kimse Allah'a minnet edemez. Ey celâl ve ikrâm sahibi olan Allah'ım! Herkese in'am ve ihsânda bulunan ancak sensin. Öyle Allah ki, her hakkı zâhir kıldı, isnat edilen her günahı yok etti ve her korkana aman verdi. Ey Allah'ım! Senin indindeki kitabın esasında ben kulunu, şaki yahut lütfundan mahrum yahut huzurundan koğulmuş yahut üzerimde rızkı az yazdınsa... Ey Allah'ım! Fazlınla benim şekavetimi, cürümlerimi, rızkımın azlığını ve huzurundan koğulmamı mahvet ve beni, senin indindeki kitabın esasında; said, merzuk ve hayırlarda muvaffak olmamda sabit kıl. Yarabbi! Muhakkak sen, senin nebiyi mürselin olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi vesellemin lisanı üzere inen kitabında ve hak olan kavlinde buyurdun ki: Allah dilediğini mahveder ve dilediğini isbat eder ve kitabın esası Allah'ın indindedir. İlâhi! Ol muazzam ve mükerrem Şaban ayının bu onbeşinci gecesinde büyük bir tecelli ile ki: O mübarek gecede, her hikmetli iş ayrılır ve setolunûr. Yarabbi! Senden benim, bildiğim ve bilmediğim, aslında cümlesini bildiğin belâların benden tekşifini istiyorum. Muhakkak sen izzet ve kerem sahibisin. Bizim Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi vesellemin âl ve ashabının ve bütün ümmetinin üzerine, Allah'ım kendi rahmetini, meleklerin istiğfârını ve mü'minlerin duâsını kılsın amin."

bottom of page