top of page

Mirac Kandili'nde Yapılacak Vazife

 

     

    Mübarek Receb-i şerif ayının yirmi altısını yirmi yedisine bağlayan gece, Peygamber s.a.v. Efendimizin en büyük mucizelerinden Miraç hâdislesinin vukua geldiği gecedir.

 

    Cenâb-ı Hakk, İsra suresi âyet 1'de: "Bir gece, kendisine âyetlerimiz-den bir kısmını gösterelim diye, (Muhammed) kulunu Mescid-i Harâm'dan, çevresini mübârek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah, noksan sıfatlardan münezzehtir; O, gerçekten işitendir, görendir." buyurmuşlardır. Miraç, uruçtan alınmış bir isimdir. Yükseğe çıkma manâsını ifade eder. İslâmın yüce peygamberi, Hz. Muhammedin bir gecenin az bir vaktinde Cibrili Emin delâletiyle Mescidi Haram'dan (Kâbe) Kudüs'deki Mescidi Aksa'ya ve oradan semalara seyahatle Sidret-ül Münteha'ya ulaşarak Cenâ-b-ı Hakk'ın bizzat kelâmını işittiği, cemâlini müşahede ettiği ve beş vakit na-mazın farz kılındığı hâdisleye Mirac-ı Nebevî denir. Resulü Ekrem s.a.v. Efendimizin bu miracı, İslâm ulemasının ekserisine göre uyanık bir halde ruh ve cesetle birlikte vaki olmuştur. Fahri Kâinat Efendimiz'e lutfedilmiş ilâhi bir mucize olan bu olağanüstü olay, peygamberimizin nübüvvetinin 13 ncü senesi, Medine-i Münevvere'ye hicretinden 8 ay evvel, Recep ayının 27 nci gecesi olmuştur.

 

       

     Peygamberi Zişanın bir gece içinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürülmüş olduğu yukarda mealini verdiğimiz İsra suresinin 1 inci âyet-i celilesi ve hâdisl-i şerifle sabittir. Binaenâleyh inkâr eden kâfir olur. Mescid-i Aksa'dan semalara, Sidretül Münteha'ya götürülmüş, oradan tecelliyâti ilâhiye-ye nail olmuş olduğu da meşhur hâdisller ile sabittir. Peygamberi Alişan s.a.v. Efendimiz bu gecede arş ve kürsüyü, cennet ve cehennemi temaşa buyurmuştur.

 

         Miraç, tabiat kanunları ile izah edilemez. Zaman, mesafe mefhumları mad-di ölçülerdedir. Bu yükselişte ve ilâhi davete icâbette, yaradanın kudretini ve mânevi hayatın varlığını unutmamak gerekir. Buhari ve Müslim'in naklettiği hâdisli şeriflerde Peygamberimiz, yedi kat semavata yükseldiğini, Peygambe-ranı izam ile selâmlaştığını, ilâhi tecelliyata mazhar olduğunu, beş vakit namazın da bu mirac ile farz kılındığını beyan buyurmaktadır. Bu âyet ve hâdis-i şeriflerin ışığı altında gerçek bir müslüman için hak olan, miraca inanmaktır.

 

                 Miraç Gecesinde Yapılacak Vazifeler

 

• Bir gusül abdesti alınır. Gusül esnasında, evvelki bahislerde zikrolunan temenni, tazarru ve niyaz yapılır.

• İki rekât sünnet-i salât-ı vudu kılınır.

• 3 Kelime-i Şahadet.

• .3 Eûzübillahimineşşeytanirracim.

• 11 Kelime-i Tevhid: Onbirincide (... Muhammederresulullah hakkan ve sıdka)

• 11 İhlâs-ı şerif.

• 1 Muavezeteyn sureleri.(Felak ve Nas Sureleri)

• 1 Fatiha-ı şerif.

• 1 Elif, Lâm, Mim.

 

       "Sadakallahül azim. subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifune veselâ-mün alel mürselin velhamdülillâhi rabbil âlemin. İlâ ruhu şerefinnebiyyi sallal-lahu tealâ aleyhi veseliem ve âlihi ve eshabihi ve üstazina ve ihvanına veli ebeveynina veli akrabainel... fatiha"

 

• 100 Estağfirullah: Büyük ve küçük günahların mülâhazası ile, yüzüncü-

de"... El azim el kerim ellezi..." sonuna kadar okunur.

100 Salâvat-ı Şerif.

100 İhlâs-ı Şerif.

100 Kelime-i Tevhid, (Daha ziyade yapılabilir.)

100 Lâfza-i Celâl (Daha ziyade yapılabilir.) "Sadakallahülâzim. subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifune veselâ-mün alel mürselin velhamdülillâhi rabbil âlemin..." Duâsı yapılır. Fatihayı şerif okunur.

• Hiç olmazsa bir günlük kaza namazı kılınır.

• Kur'an-ı Azimüşşandan bir cüz okunur (Tercihan İsra Suresinden itibaren.)

 

• Bu geceye ait olan on iki rek'ât nafile namaz kılınması müstahsen gö-rülmüştür. Her rek'âtında Fatihadan sonra başka bir sure okuyarak iki rek'ât-ta bir selâm vermeli sonra yüz kere "Sübhanallahi velhamdülillâhi velâ ilâhe illâllahü vallâhü ekber." demeli. Sonra yüz kere istiğfâr ederek, yüz kerre de selatü selâm okumalıdır. Gündüzünde oruzlu bulunmalıdır. Bu halde masiye-te dair olmaksızın yapılacak her duânın kabulü, inayeti ilâhiyeden umut edilir.

bottom of page