top of page

Kadir Gecesi'nde Yapılacak Vazifeler

 

 

• Bir gusül yahut namaz abdesti alınır. Gusül esnasında; evvelki bahislerde zikrolunduğu vechile niyaz ve tefekkürde bulunulur.

• İki rekât sünnet-i salât-ı vudu kılınır.(Birinci rek'at'ta Kafirun,ikinci Rek'atta İhlas Sureleri okunmak suretiyle)

• Duâ ve tazarru edilir.

• Silsilei Saadât okunur, tevessül edilir.

• 3 Kelime-i şahadet (Yeniden İslâmla müşerref olunuyor mülâhazası ile) Eûzübillahimineşşeytanirracim.

• 11 Kelime-i Tevhid

• 11 İhlâs-ı Şerif

• 1 muavezeteyn sure-i şerifleri (Felak ve Nas Sureleri)

• 1 Fatiha-ı şerif

• 1 Elif, Lâm, Mim...

"Sadakallahülâzim. subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifune veselâmün alel mürselin velhamdülillâhi rabbil âlemin. İlâ ruhu şerefin nebiyyi sallallahu tealâ aleyhi vesellem ve âlihi ve eshabihi ve üstazına ve ihvanına veli ebeveynina veli akrabain el fatiha"

• 100 Estağfirullah: Yüzüncüde (el azim el kerim...)

• 100 Salâvat-ı şerif

• 100 İhlâs-ı şerif

• 100 Kelime-i Tevhid

• 500 Lâfza-i celâl: Allah c.c. (cehri)

• 500 Lâfza-i celâl: (Hafi, kalbi.)

• 100 Salâvat-ı Şerif.

"subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifune veselâmün alel mürselin velhamdülillâhi rabbil âlemin el fatiha"

• Kadir namazı kılınır. Kadir namazının en azı iki rek'at, ortası yüz rek'ât, en çoğu da bin rek'attır. Bu namaz iki rek'at kılındığı takdirde her rek'atında iki yüz âyet-i celile okunmalı; yüz rek'at olarak kılındığı takdirde her rek'atında Fatiha-i şerifeden sonra inna enzelna suresiyle üç kere de İhlâs sure-i celilesi okunup her iki rek'atta bir selâm verilmelidir. Bin rekat kılan da bu vechile kılar ancak Fatihadan sonra ne isterse okuyabilir.

• Hiç olmazsa bir günlük kaza namazı kılınır.

• Hiç olmazsa bir cüz Kur'an-ı Kerim okunur.

• Mümkünse tesbih namazı kılınır. İmkân varsa gecenin tamamı ihya edilir.

 

 

Kadir Gecesi Duâsı

 

Resulullah s.a.v., Hz. Ayşe'ye, "Kadir gecesine tesadüf edersem nasıl duâ edeyim?" sorusu üzerine şu duâyı tavsiye etmişlerdir:

"Allahümme inneke afüvvün tühibbül afve fağfu anni" yani "Allah'ım sen affedersin ve af etmeyi seversin. Benim günahlarımı da bağışla."

 

 

Kadir ve Berat Gecelerinde Yapılması Muvafık Görülen Bir Duâ

 

"Allahümme inna nes'elüke imanen daimen ve nes'elüke kalben haşiyen ve nes'elüke ilmen nafien ve nes'elüke yakinen sadıken ve nes'elüke dinen kayyimen ve nes'elüke âfiyetike min külli beliyeti ve nes'elüke şükre alel akıbeti ve nes'elüke gınaen anin nasi. Allahümme inna nes'elüke tevbete kâmilete vel mağiretel şamilete vel muhabbetel sadıkate vel hülletel safiye vel mağfiretel vasiate vel envaril satiate veş şefaatel gaimete vel hüccetel bali-ğate ved derecetel aliyete ve fükke visakana minel maasiyeti. Allahümme in-na nes'elükel tevbete ve devâmiha ve neuzubike minel maasiyeti ve ashabiha ve zekkirna bil havfi minke kable hucumi hataratiha ve ahmilna alen neca-ti minha. Allahümme inna nes'elüke tevbeten sabigâten minke li teküne tev-betüna tabiatel minna ve heblena ettelâkkıy minke ketelâkkıy ademe minke ve efit aleynâ min bahri keremike ve cudike hatta nahrüce mined dünya ales selâmeti min vebalina vec'alna indel mevti natıkıyna biş şehadeti alimine bi-ha (burada üç defa kelimeyi şahadet getirilecektir.) Allahümme ya camian nasi li yevmin lâ raybe fihi ismağ beyni ve beyne teatike alâ bi'sati müşahedeti-ke ve ferriğ beyni ve beyne hürnüddünya vel ahireti. Allahümme inni euzubike min cehtil beiâi ve suil gadai ve derekil şekai ve şamatetil adâi bi hürmeti hazihil leyletil mubareketi. Allahümme ya men ileyhi yelceul haifune ya men bi cemiyli avaidi yeteallâkul racune ya men bi sultani kahrihi ve aziymi rah-metihi yestagıysül muttarrune irham bi cudike abden malehu sebebün yercü sivake. Allahümme ya Rabbi in künte ketepte ismi saiden fiy divanil süedai fe-sebbitu fiyha ve in künte ketepte ismi fiy divanil eşkiyai femhu. Allahümme şekavetiy ve iktare rızkı vec'alni merzukan lil hayati bi hürmeti hazihil leyletil mübareketilleti fiyha yufraku küllü emrin hakıymin fe inneke kulte ve kavlükel hakku yemhullahü ma yeşaü ve yusbitu ve innehu ümmül kitabi ve sallailahü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmâin."

bottom of page