top of page

Regaib Kandili'nde Yapılacaklar

 

 

• Akşam gurubundan sonra bir gusül abdesti alınır. Gusül esnasında "Yarabbi! Bu mübarek ayın ve gecenin âdâb ve vezaifinin ifasına mâni olacak ahlâkı zemimelerden beni temizle." diye duâ edilir.

 

' İki rekât sünnet-i selât-ı vudu kılınır. Duâ edilir.

 

• İki rekât, Allah rızası için bu gecenin manâsına ait namaz kılınır. Fatiha-ı şerifden sonra, birinci rekâtta, 9 adet, ikinci rekâtta da 7 adet (İnna enzelnahu..) sure-i celili okunur.

 

• 3 Kelime-i şahadet: Yevmül ahd vel misakden bu ana kadar ahdimizde vaki olan muhalefet ve hiyanetten, affa ve mağfirete nail olmaklığımız için.

 

• 100 Estağfirullah: Büyük ve küçük günahlarımızın mülâhazası ile, yüzün-cüde (... el azim el kerim...) sonuna kadar ikmal edilir.

 

• 1 Fatiha-ı şerif.

 

• 1 Ameneressuli.

 

• 7 Elemneşrahleke-i şerif.

 

• 11 İhlâs-ı şerif.

 

• 1 Muavezeteyn sure-i celileleri.(Felak ve Nas Sureleri)

 

"Sadakallahülâzim subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifune veseiâmün alel mürseiin velhamdülillâhi rabbil âlemin. İlâ ruhunnebiyyi sallallahu aleyhi vesellem ve âlihi ve evlâdihi ve ezvacihi ve ehlibeytihi ve eshabihi ve etbai ve ilâ ervahi eimmetil erbaa ve ilâ ervahi üstazına ve ilâ ervahi ricalüi gayb.. el fatiha"

 

• Ayağa kalkarak Silsile-i Saadât okunur.

 

Ricalüi Gayb hazeratının mübarek isimleri okunur ve şu münacaat yapılır:

Refiüddin (k.s); Münirüs Sakıb (k.s); Mekidünis Semedani (k.s); Nesirül Kirmani (k.s) Abdülvarisül Ezel (k.s); Senaullahir Refref (k.s); Fesihüt Tayyar (k.s); Muhammed Ragıbül Üveysi (k.s); Yağsibüt Dehavi (k.s); Yakütül Vüska (k.s); Tacüddin Abdülkahirizzakir (k.s); Zekiyyün Natık (k.s); Ziyael Hak (k.s); Vecihül Rabbani (k.s); Necmeddinül Evhadi (k.s); Ebu Necibül Havari (k.s); El Bağzül Mefhar (k.s); Hayatüs Sakaleyn (k.s); Semhudil Ahrar (k.s); Ömerül Hıyyam (k.s); Ahmedül Fani (k.s); Carullahil Kury'i (k.s); En Nakibü Şemsullah (k.s); Neciyullah (k.s); İbrahimül Ağzeb (k.s); Beynetül Harrar (k.s); Şeyh Bağzül Lahuti (k.s); Hizbullahil Asimi (k.s); Urvetüs Sahib (k.s); Habibül Ala El Kalemül Ezka (k.s); Ettayyibür Rahikul Esfer (k.s); Aynullahil Memdut (k.s); Cumbullahis Sabit (k.s); Bediüzzahit (k.s); Babullahil Ağyani (k.s); El fihrüz Zehavi (k.s); Burhanül Küremağ (k.s); Ebul Eskiya İş Sibravi (k.s); Ez zafiru Nefesi (k.s); Ettahirül Hatil (k.s)

(Allahü Teala derecatihim ve nefağna bi berekatühü enfağsimül kudsiyeti Amin bi hürmeti Nebiyyil mürselin.) 

 

"Ya Cemaatüs sıddıkin! Ya Ricalüi gayb! Ben sizinle ahdimi tecdit ediyorum. Bütün mevcûdiyetimi rızanız yoluna sarfedeceğim ve böyle ahd ediyorum. Sizi kabul ettim. Siz dahi beni kabul ediniz. Bu andan itibaren bana tebliğ olunan emirlerinizi ifa etmekte kusur etmem. Açık olan kapınızdan beni mahrum etmeyin.

bottom of page