top of page

Zilhicce Ayı

 

         Mübarek Zilhicce ayı senemizin son ayıdır. Yani, üç yüz altmış beş günü geride bırakıp, yeni yılımıza girmeye hazır olacağız. Mesela, geçen koca bir senenin kaybı ve bir daha avdetine imkan olmayışıdır. Zamanın kıymetini bilmiş ve değerlendirmişsek ve her anı, lehimize çalıştırabilmişsek ne mutlu bize. Ya bunu yapmamışsak: maddeten de çok yazık bize.

 

         Mevla-ı Müteal, Ümmet-i Muhammed’e şuurlu yaşama, düşünceli hareket etme ve başarılı çalışmalar nasibi müyesser etsin. Vaktin nakit, her günün ayrı bir nimet ve her gecenin ayrı bir kıymet olduğunu, üzerimize tereddüp edecek, Alah-u Teala’ya, O’nun Habibi Edibi Cenab-ı Peygamber (sav) Efendimiz’e, ulul emre, yani devletimize, anne, baba, hısım akraba, konu komşularımıza din kardeşi olmamız hasebiyle bütün müslümanlara, hatta bütün insanlık alemine karşı büyük ve çok çeşitli vazifelerimizin olduğunu bilerek ve “ iki günü bir geçen ziyandadır.” hadis-i şerifini kendmize düstur edinerek, dünkü günümüzden bugünümüzü, bugünümüzden yarınımızı daha verimli kılma gayretinde bulunmamız, insanı kamil ve vasfı mükemmel olmaklığımız için kaçınılmaz bir zaruret olduğuna bütün aklı selim sahipleri ittfak halindedir. Cenab-ı Peygamber (sav) Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde:

 

“ Allah-ü Teala ibadetler içinde zilhiccenin ilk on gününde yapılanları daha çok sever. Bugünlerde tutulan bir gün oruca, bir senelik oruç sevabı verilir ve gecesinde kılınan namaz, Kadir gecesinde kılınan namaz gibidir. Bugünlerde çok tesbih, tehlil ve tekbir ediniz.” buyurmuştur.

 

            Allah-ü Teala biz kullarına lutfuyla muamele buyurup, ihtiyari uyanmalar nasibi müyesser edip, izdirari büyük ve ağır olan imtihanlara bizleri tabi tutmayıp, bu gibi günler gelip çatmazdan evvel, rızasına layık, cennetiyle cemaliyle müşerref olan bahtiyar kullarından eylesin. Amin.

 

Zilhicce Ayının İlk Gecesi Yapılacak Vazife

 

• Gusül Abdesti: Gusül esnasında “Ya Rabbi! Biz bu abdestle dışımızı yıkarız, sen azimüşşan, maddî ve manevî kirlerden kalbimizi temizle ve şu mübarek Rabiülevvel ayının fazileti ve âdâbına mani olacak ahlâkı zemimelerden, bu almış olduğum abdest temizlenmeme vesile eyle…” denir.

 

 

• İki Rekat Sünnet-i Selât-ı Vudu: İlk rekâtında fatihadan sonra Kul ya Eyyühel kâfiruni ikinci rekatında da ihlas sureleri okunmak suretiyle namaz eda edilir.

 

• Duâ yapılır. Silsile-i Saadat okunur, tevessül edilir.

 

• 3 Kelime-i Şahadet: Yeniden islamla müşerref olunuyor mülahazasıyla

 

• 3 Euzübillahimineşşeytanirracim

 

• 11 Kelime-i Tevhid

 

• 11 İhlas-ı Şerif

 

• 1 Muavezeteyn sureleri (Felak ve Nas Sureleri )

 

• 1 Fatiha-ı Şerif

 

• 1 Elif, Lam, Mim

 

"Sadakallahülazim. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yesifune veselamun alel mürselin velhamdü lillahi rabbil alemin. İla ruhu şerefin nebiyyi sallallahu teala aleyhi vesellem ve alihi ve eshabihi ve üstazina ve ihvanina veli ebeveynina veli akrabainel fatiha."

 

• 100 Estağfirullah (Yüzüncüde El azim el kerim ellezi lailahe illa hüvel hayyel kayyume ve netubü ileyhi ve nes’elühüttevbete vel mağfirate velhidayete lena innehü hüvettevvabürrahimü tevbete abdin zalimin linefsihi layemlikü linefsihi mevten vela hayaten vela nüşura..”)

 

• 100 Salavat-ı Şerif

 

• 100 İhlas-ı Şerif

 

• 100 Kelime-i Tevhid

 

• 100 Lafza-i Celal (Daha ziyade de yapılabilir.)

 

• 100 Salavat-ı Şerif.

 

          “Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifune veselâmün alel mürselin

velhamdülillahi rabbil alemin" denilir. Dua yapılır ve bir Fatihay-ı şerif okunur.

 

• Hiç olmazsa bir günlük kaza namazı kılınır.

 

• Hiç olmazsa günde bir cüz Kur'an-ı Kerim okunur.

 

Zilhicce’nin 17.Gecesine Mahsus Âdâb ve Vazifeler 

 

        1353 senesinin Zilhicce Ayı’nın onaltısını onyedisine bağlayan gece Resulü Ekrem (sav) Efendimiz’in işaretleri üzerine vuku bulan içtimada 313 nebi ve mürselini kiram hazeratının makam ve meşreplerine varis olan 313 zevat-ı ali,meclisin üzerine zuhur eden tecelliyatı ilahiyenin azametinden darü dünyadan,ahrete irtihal ettiler.

 

        Bu zevat-ı aliye’nin şefaatlerine nail olmak için aşağıdaki vazifeyi kudsiyeyi yapmak lazımdır.Bu vezaif her sene Zilhicce’nin 17 nci gecesi başlayıp,bir sene içinde ikmal edilmelidir.Her sene yapamayanlara, hiç olmazsa ömründe bir defa yapmaları tavsiye edilmiştir.

 

• Bir gusül veya namaz abdesti alınır:

 

• İki rekât sünnet-i selât-ı vudu kılınır.

 

• Duâ edilir ve Silsile-i Saadât okunup, tevessül edilir.

 

• 3 Kelime-i Şahadet: Yeniden İslâmla müşerref olunuyor mülâhazasıyla.

 

• 70 Estağfirullah (Yetmişincide “ El azim el kerim ellezi lailahe illa hüvel hayyel kayyume ve netubü ileyhi ve nes’elühüttevbete vel mağfirate velhidayete lena innehü hüvettevvabürrahimü tevbete abdin zalimin linefsihi layemlikü linefsihi mevten vela hayaten vela nüşura..”)

 

• 1 Fatiha-ı şerif.

 

• 1 Amerresulü.

 

 

• 7 İnşirah Sure-i celilesi.

 

• 11 İhlas-ı Şerif

 

• 1 Muavezeteyn Sure-i Celileleri.

 

              "Sadakallhül azim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifune veselâ-mün alel mürselin velhamdülillâhi rabbil âlemin. İlâ ruhu şerefin nebiyyi sal-lallahu tealâ aleyhi vesellem ve âlihi ve eshabihi ve ustazina ve ihvanına ve-li ebeveynina veli akrabaine ve hasseten bu mübarek gecede darü dünyadan intikal eden 313 zevat-ı aliye’nin ervahı Tayyibeleri için el Fatiha." Denir ve bir Fatiha-i şerif okunur.Sonra bir senede ikmal edilecek vezaifeye geçilir.

bottom of page