top of page

Mevlid Kandili'nde Yapılacak Vazifeler

 

*Mümkünse gusül abdesti veya namaz abdesti alınır. Abdest esnasında;”Ya Rabbi!Şu su,harici kirlerimi nasıl temizliyorsa,Sen Azimüşşan da benim manevi günahlarımı öylece affı mağfiret buyur ve gireceğimiz bu yeni ayın,fazilet ve nimetine erdir’’ diye dua edilir.

 

*İki rekat sünnet-i salatı vüdu namazı kılınır.Birinci rekatında Fatiha dan sonra Kul ya eyyühel kafirun,İkinci rekatında İhlas-ı şerif sure-i Celileleri okunur.

 

*Dua edilir. Namazdan sonra her zaman yaptığımız duadan maada (başka) duaya şöyle son verilir: “Allahümme inni es’elüke bi hürmeti Habibike ve Resulike Muhammedin (s.a.v.)ve bi hürmeti nuru veladetillezi zehere fi misle haza şehri ve adae cemi kainatı enter zukani rü’yete cemali vechikel kerimi ve rü’yete cemali Resulike Muhammedin ve enteh şureni maahu ve mean nebiyyine ve sıddıkine ve şüheda-i vessalihine ve enter zukani hüsnel hatimeti vel akıbeti.Amin bi-rahmetike ya erhamerrahimin. El Fatiha.”

 

*25 Kelime-i Şehadet

 

*101 Estağfirullah.Yüz birincide; ‘Estağfirullahi el azim el kerim, ellezi la ilahe illallahu el hayy-el kayyum veetubü ileyh tevbete abdin zalimin li nefsihi la yemliku li nefsihi mevten ve la hayaten ve la nüşura’ denir.

 

*1 Fatiha-i şerif

 

*1 Amenerresuli.

 

*7 Elenneşrahleke-i şerif

 

*11 İhlas-ı şerif

 

*1 Muavezeteyn sureleri okunur.

 

‘’Subhane Rabbike Rabb-il izzeti amma yasifune ve selamün alel mürselin.Velhamdülillahi rabb-il Alemin.İla ruhun-nebi-i Muhammedin(s.a.av)ve ila ervahi ve evladi ve ezvacihive eshabihi ve etbai ve eimmet-il Erbaa ve ila ervahi cemi seyyidina ve ila ervahi cemi mürşidin-i kiram vel evliya-i salihin ve ila ervahi cemi ricalullah (k.s.)ve ila ervahi cemii şüheda-i müslimin vel mazlumin ve ila ervahi ulema-imuttakin ve ila ervahı hassaten;İmam-ül Nükeba, İmam-ül Nüceba,Abdurrauf,ül Yemeni ,İbrahim-ül Ahzab,İmam-ül Evtad,İmam-ül Ahyar,Celalüddin-i Buhari,Yunus-us Sani,Abdürrezzak,İmam-ül Ahrar, Arif-üt Tayyar el mağrufi bi mülham(küllühüm sıddıkün) el Fatiha.

 

* İki rekat sünnet-i salat-ı şükür namazı kılınır.Bu namazın hususiyeti şöyledir:Birinci rekatta Fatiha-i şeriften sonra ;Ve li küllin derecatin mimma amilü ve ma Rabb’üke bi gafilin amma ya’melun, ikinci rekatında da;”Vağbud Rabbeke hatta ye’tiyel yakin’’ ayet-i kerimeleri okunmalıdır.

 

* Namaz selam ile ikmal edildikten sonra;iki defa tekrar secde edilir ve her secdede, yedişer defa “Subhane Rabbiyel ala” denir.

 

* Secde bittikten sonra,seccadede otururken;7 defa “Subbuhun kuddusun Rabbüna ve Rabbül melaiketü verruh” okunur.

bottom of page