top of page

Zilhicce'nin 17.Gecesi

 

 

Zilhicce’nin 17.Gecesine Mahsus Âdâb ve Vazifeler

1353 senesinin Zilhicce Ayı’nın onaltısını onyedisine bağlayan gece Resulü Ekrem (sav) Efendimiz’in işaretleri üzerine vuku bulan içtimada 313 nebi ve mürselini kiram hazeratının makam ve meşreplerine varis olan 313 zevat-ı ali,meclisin üzerine zuhur eden tecelliyatı ilahiyenin azametinden darü dünyadan,ahrete irtihal ettiler.

Bu zevat-ı aliye’nin şefaatlerine nail olmak için aşağıdaki vazifeyi kudsiyeyi yapmak lazımdır.Bu vezaif her sene Zilhicce’nin 17 nci gecesi başlayıp,bir sene içinde ikmal edilmelidir.Her sene yapamayanlara, hiç olmazsa ömründe bir defa yapmaları tavsiye edilmiştir.

 

• Bir gusül veya namaz abdesti alınır:

• İki rekât sünnet-i selât-ı vudu kılınır.

• Duâ edilir ve Silsile-i Saadât okunup, tevessül edilir.

• 3 Kelime-i Şahadet: Yeniden İslâmla müşerref olunuyor mülâhazasıyla.

• 70 Estağfirullah (Yetmişincide “ El azim el kerim ellezi lailahe illa hüvel hayyel kayyume ve netubü ileyhi ve nes’elühüttevbete vel mağfirate velhidayete lena innehü hüvettevvabürrahimü tevbete abdin zalimin linefsihi layemlikü linefsihi mevten vela hayaten vela nüşura..”)

 

• 1 Fatiha-ı şerif.

• 1 Amerresulü.

• 7 İnşirah Sure-i celilesi.

• 11 İhlas-ı Şerif

• 1 Muavezeteyn Sure-i Celileleri.

 

"Sadakallhül azim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifune veselâ-mün alel mürselin velhamdülillâhi rabbil âlemin. İlâ ruhu şerefin nebiyyi sal-lallahu tealâ aleyhi vesellem ve âlihi ve eshabihi ve ustazina ve ihvanına ve-li ebeveynina veli akrabaine ve hasseten bu mübarek gecede darü dünyadan intikal eden 313 zevat-ı aliye’nin ervahı Tayyibeleri için el Fatiha." Denir ve bir Fatiha-i şerif okunur.Sonra bir senede ikmal edilecek vezaifeye geçilir.

bottom of page