top of page

Muharrem Ayı

 

   

        Hicrî ve dinî senebaşımız Muharremül Haram ayının yüksek değer taşıyan bir çok hususiyetleri vardır. Hicri senebaşımız oluşunun yanı sıra, aşure an'anesi, kıyamete kadar hüznümüze sebep olan Kerbelâ faciası ve bunun acısını İki Cihan Serveri Sevgili Peygamberimize unutturmaya sebep olan Hazreti Hace Bahaddin Nakşibend'in k.s. doğumu bu aydadır.

                     

                                    Muharrem Ayının İlk Gecesi Yapılacak Âdâb

           

            Mümkünse bir gusül abdesti alınmalı (yoksa, namaz abdesti ile de iktifa edilebilir.) Gusül esnasında (Yarabbi!... biz gusül etmekle, dışımızı yıkarız, sen Azimüşşan, maddî ve mânevî kirlerden kalbimizi temizle ve şu mübarek Mu-haremmül haramın fezailine erişmemize, adâb ve vezaifini yapmamıza mâni olacak kötü huylardan, bizi temizlemeye vesile eyle...) diye düşünülür.

• Birinci rekâtında, Fatihayı şerifeden sonra, (Kul ya eyyühel kâfirun...) ikinci rekâtında, (ihlâsı şerif) surelerini okumak sûretiyle 2 rekât sünnet-i se-lât-ı vudu namazı kılınır.

• Namazı müteakip, bu ayın kendisi, hane halkı, komşuları ve bütün İslâm âlemi için iyi geçmesi ve bütün bir senenin dahi, hayırlı geçmesine iyi bir baş-langıç olması için duâ edilir.

• Muharrem ayının isimleri ve sıfatları anılarak bu ay selâmlanır:

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Enbiyayı vel Mürselin.

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Mucizatı İzam,

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Vebai Vettaun li Ehlişirk,

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Ali Nübüveti Tahire,

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Neval,

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Küremai,

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel İbzal,

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel İnfilâk,

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel İstivai,

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Hebağ,

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel İcabeti,

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Sekineti ve Temkini,

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Temhid,

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Müdafaati,

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Tufani alâ Ehlişşirk vel Tuğyan,

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Halasil Ehli İman,

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Rahha,

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Muharrem,

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Fenai,

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Ebabil,

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Vefa,

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Nevval,

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Atağ,

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel İftitahi,

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Ahrar,

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Tesbiti vettakdis,

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Ulâ,

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Şüheda vel Ahrar,

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Kelimi,

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Bereket ve Regaip,

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel İptidai,

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Şükür vel Hamdü,

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Şeyhil Mürselin,

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Halil.

   

                 Yu natlubi min fadlillâhi eyyamike vele yalikes saadetel uzma veş şerefe-tel kübra ve nes'el makasidi bi hürmeti seyyidi şühedai vel mazlumine ve bi hürmeti şühedai Kerbelâ. Aliahümme inni nes'elüke min hayri ma tağlemu ve neuzubike min şerri ma tağlemu ve nestağfiruke min külli ma tağlemu velâ nağlemu ve ente allamül guyub. Amin. bi hürmeti seyidi şühedai ve rüfekail fa-tiha.. deyip bir fatihayı şerif okunur.

* 3 Kelime-i Şehadet (yeniden İslâmla müşerref olunuyor mülâhazası ile) 70 Estağfirullah; sonuncunda (El azim el kerim... sonuna kadar) 11 İhlâs-ı şerif,

1 Muavezeteyn surei celileleri, 1 Fatiha-ı şerif,

1 Elif, Lâm, Mim (Sure-i Bakaranın ilk beş âyet-i celilesi) Bilenler ilâve-ten Kur'an-ı Azimüşşanın her suresinin -114 adettir - başlarından birer âyet-i kerime okur.

 

                           Muharrem Ayının İlk Gecesi Yapılan İbadetin Bağışlanması

 

             "Eûzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Vesselâtü vesselâmü alâ Resulina Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmâin. Ya Rabbi! Yüzyirmidört bin peygamberanı izamın ve hasse-ten peygamberimiz, Habibin Muhammed Mustafa s.a.v. Efendimizin yolun-dan bizi ayırma ve zamanımızda bulunan ricalullah hazeratının üzerlerine na-zil olan inayetten de bizleri mahrum bırakma. Okuduğumuz şu âyet-i celilele-rin binlerce esrarı ilâhiyesine bizleri nail kıl. Yaptığım ve nasip ettğin hasenâ-tı evveien ve bizzat Resulün Muhammed aleyhisselâm efendimizin mübarek ve mutahhar ruhu mukaddeslerine ve bütün enbiyayı izam hazeratına ve ez-vacı tahiratına ve ehlibeyti Resulullaha ve eshabına ve seyyidi şüheda İmamı Hasan ve İmamı Hüseyin radıyallahu anh efendilerimiz ve rüfekalarına ki, Sa-id İbni As r.a., Ebubekir İbni Muhammed r.a., Talha İbni Abdullah r.a., Cafer ibni Ukeyl r.a., Mansur İbni Dahhak r.a., Said İbni Muz'im r.a., Zeyd İbni Ali r.a., Muradis İbni Mesleme r.a., Müslim İbnül Hakem r.a., Amr İbni Abdullah r.a., Ebu Mansuril Haşimi r.a., Ebu Mehlibil Farisi r.a., Abdurrahmanıl Vaciri r.a., Avf İbni Abdullah r.a., Şeyban İbni Cübeyr r.a., İbni Vehib r.a., Abdullah İbni Said r.a., Ebu Müleyke r.a., Esved İbni Esved r.a., Abdülvaris r.a., Küreyb Hüseyin r.a., Yahyel İraki r.a., Muhammed İbni Mutaraffın r.a., Abdulvahhabi Küfi r.a., Darir İbni Dirar r.a., Abdullah İbni Muhammed r.a., Ebu Zekerriyel Hâkim r.a., İshak İbni Reşit r.a., Bukeyr İbni Abdullah r.a., Muhammed İbni Abdullah r.a., Saffanil Haris r.a., Numanun Nahai r.a., Ebu Müslimil Iraki r.a., Abdullah İbni Yusuf r.a., Abdullah İbni Selâm r.a., Hafi İbni Cübeyr r.a., Ebu Habib r.a., Ukeyl İbni Zeyd r.a., Muhtar Abdullah İbni Avf r.a., Tavusul Yeme-ni r.a., Yezid İbni Mehran r.a., Abdullah İbni Kaab r.a., Sevr İbni Zeydil Iraki r.a., Akil İbni Tavus r.a., Abdurrahman İbni Ezher r.a., Yezid İbni Züreyb r.a., İbni Kisar r.a., Abdülkerimül Küfi r.a., Ebu Berdet r.a. Muhammed İbnül Müs-na r.a., Ebu Davudil İsfehani r.a., Abdullah İbni Muhammedil Hanife radıyal-lahu tealâ aleyhim ecmâin ve razakallahü şefaatihi ervahına ve Nehcetül Müt-takin k.s., Yusuful Sıddık k.s., Ahmedül Ferdani k.s., Reisül Arifin k.s., Maz-harul Rahman k.s., Kudretullahil Vağfir k.s., Dürretüz Züheda k.s., Muhace-tüz Zahidi k.s., Devvahatül Gurra kaddesallahü sırrıhül aziz hazeratının ruhu mukaddeslerine, ahirete intikal eden bütün ihvanı müsliminin ervahına ve Hz. Adem aleyhisselâmdan iş bu zamanımıza değin güzeran eden bilumum mü'minini mü'minatın ervahına... el Fatiha...

 

                          Muharrem Ayının Diğer Günleri İçin Âdâb ve Vazifeler

 

                    Bu ayın her gününde mümkünse Kur'anı azimüşşanın 11 nci sure-i celile-si olan (Hud) suresi okunmalı ve sevabı da başta Fahri Kâinat Aleyhi Ekme-lüt Tahiyyat Efendimizin ervahı kudsiyelerine ve yukarıda zikrettiğimiz gibi İmamı Hasan ve Hüseyin r.a. ve onunla birlikte şehit düşen şüheda ve isim-leri zikredilen zevatı âliyelerin ve bildiğimiz veliyullah hazeratının ervahı kud-siyylerine bağışlanmalıdır.

 

              Zeynel Abidin k.s., Mehmet Necati k.s. ve Ahmet Hamdullah k.s. hazretle-rinin bu ayın birinden, onuncu gününe kadar her gün (on) rekât şükür nama-zının kılınmasını ve bunun yüz rekâta ikmal edilmesini tavsiye ettikleri söylen-mektedir.

 

                   Muharrem Ayının 9, 10 ve 11 nci Günleri İçin Âdâb ve Vazifeler

           

              Muharrem ayının 9, 10 ve 11 nci günlerini oruç tutmak sûretiyle ihya et-mek, sünneti seniyedendir.

 

            Öteden beri yapılagelmekte olan güzel bir âdet olarak bu günlerde ve bil-hassa onuncu günü aşure kaynatıp yedi komşuya ikrâm edilir. Muharremül Haramın onuncu gününde yapılan hayır ve hasenâta Cenâb-ı Hakk c.c. yedi-yüz sevap ihsân eder.

bottom of page