top of page

Rebiül Evvel Ayı

 

Hicri senemizin 3. ayı olan Rebiülevvel, alemlere rahmet olarak gönderilen iki cihan serveri, peygamberler peygamberi, seyyidel evvelin vel ahirin, hatemen nebiyyin vel mürselin olan Peygamber (sav) Efendimizin doğduğu aydır.

 

Rasul-ü Ekrem (sav) Efendimiz, Fil vakasından elli beş gün sonra Rebiülevvel ayının son ikinci pazartesi gecesi sabaha karşı Mekke’de doğmuşlardır. Rasul-ü Ekrem (sav) Efendimizin dünyaya teşriflerinin Rebiülevvel ayında ve pazartesi gününde olduğuna ittifak edilmiştir.

 

Peygamberimizin dünyaya teşrifleri, dünyanın en büyük hadiselerinden birincisini teşkil eder. O’nun geleceği semavi kitaplarda bütün peygamberlere bildirilmiş ve onlardan da Resulullah’ı bildirmek için ahd alınmıştı. O’nun gelmesiyle yeryüzündeki zülmani hisler, batıl duygular zail olmuş, hak hakikat kaim olmuştur. Mevlid yazarı Süleyman Çelebi Hz.nin dediği gibi; “ Semavat ve zemin O’nun doğuşu ile nura gark olmuştur.” Hakikatı arayıcılar, O’nun ışığı altında yürümüşler hala da bu ışık devam etmekte, kıyamete kadar da devam edecektir.

 

Rebiülevvel Ayında Yapılacak Adab ve Vazifeler

 

* 100 Elhamdülillah (Rebiülevvelin 1-12. günleri arası her gün)

* 500 Salavat-ı Şerif

* Kur’an okumak (Kur’an-ı Azimüşşanın beşinci suresi olan En’am suresi akşam ile yatsı arası 12. gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren okunur. Rebiülevvel ayının 18. Tesmiye gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel ayının ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır.)

Rebiülevvel Ayının İlk Gecesi Yapılacak Vazife

 

• Gusül Abdesti: Gusül esnasında “Ya Rabbi! Biz bu abdestle dışımızı yıkarız, sen azimüşşan, maddî ve manevî kirlerden kalbimizi temizle ve şu mübarek Rabiülevvel ayının fazileti ve âdâbına mani olacak ahlâkı zemimelerden, bu almış olduğum abdest temizlenmeme vesile eyle…” denir.

 

• İki Rekat Sünnet-i Selât-ı Vudu: İlk rekâtında fatihadan sonra Kul ya Eyyühel kâfiruni ikinci rekatında da ihlas sureleri okunmak suretiyle namaz eda edilir.

 

• Duâ: Namazdan sonra her zamanki yaptığımız duâdan maada, niyaza şöyle son verilir:”Allahümme inni es’elüke bi hürmeti habibike ve resulike muhammedin sallallâhü aleyhi ve sellim ve bi hürmeti nuru velâdetellezi zehere fi misle haza şehri ve adae cemil kâinatı enter zukani rü’yete cemâli vechikelkerimi ve rü’yete cemali resulike Muhammedin ve enteh şureni maahu ve mean nebiyyine ve sıddıkine ve şühedai ves salihine ve enter zukani hüsnel hatimeti vel akibeti.Amin bi rahmetike ya Erhamerrahimin…El Fatiha.”

 

• 25 Kelime-i Şahadet

• 101 Estağfirullah (Yüzbirincide El azim el kerim ellezi lailahe illa hüvel hayyel kayyume ve netubü ileyhi ve nes’elühüttevbete vel mağfirate velhidayete lena innehü hüvettevvabürrahimü tevbete abdin zalimin linefsihi layemlikü linefsihi mevten vela hayaten vela nüşura..”)

• 1 Fatiha-ı Şerif

• 1 Amenerrasulü

• 7 Elemneşrahleke-i Şerif

• 11 İhlas-ı Şerif

• 1 Muavezeteyn sureleri okunur.

“Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifune veselâmün alel mürselin

velhamdülillahi rabbil alemin ilâ ruhun nebiyyi Muhammedin(sav) ve ilâ ervahi âlihi ve evlâdihi ve ezvacihi ve eshabihi ve etbai eimmetil arbaa ve ilâ ervahi cemi seyyidina ve ilâ ervahi cemi mürşidini kiram vel evliyayı salihin ve ilâ ervahi cemi Ricalullah kaddesallahu sırrıhu ve ilâ ervahi cemi şühedai müslimin vel mazlumin ve ila ervahi ulemai muttakin ve ilâ ervahi hassatan imamül Nükaba, imamül Nüceba, Abdurrauful Yemeni, İbrahimül Ahzab, İmamül Evtad, İmamül Ahyar, Celalüddini Buhari, Yunusus Sani, Abdürrazzak, İmamül Ahrar, Arifüt Tayyar el mağrufi bi mülham(küllühüm sıddıkün) el Fatiha.”

 

• Bu ayın mübarek isimleri okunur.

“Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadcâ eküm

minallahi nurun ve kitabün mübin. Sadakallahülazim.”

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Nur

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Velâdeti

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Habibi

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Emami

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Bi’seti

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Daveti vel irşad

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Cihadı vel nusreti

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Necati vei felâhi

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Gufranil ussati vel müznibin

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Şefaati vel mineni

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Telkini fil gârri

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel İctimai

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Vahyi vel esebi

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Emmi vek karar

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Atiyyeti vel ihsan

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Beşareti ves sururi

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Metafihi

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Birri vel bereketi

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Mevahibi vel fadli

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Hatemi vel meserret

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Risalet vel tebliğ

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Gufrani zunubi vel visal

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Hazaini vel künz

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Liva

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Rüttebi

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Burhan

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Gıyasi

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Tevbeti

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Bidayeti vel nihayeti

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Tekvini

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Esasi

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Asli vel asaleti

Merhaba ehlen ve sehlen ya şehrel Seyyidel şuhuri vel eyyami

• Sure-i En’am okunur. Kuran-ı azimüşşanın beşinci suresi olan bu sure, akşam ile yatsı arasında on ikinci gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren, okunur. Rebiülevvel ayının on sekizinci Tesmiye gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rabiülevvel ayının ilk gecesi, on ikinci ve on sekizinci geceleri mutlaka okunmalıdır.

 

• Ricalullah hazeratı da zikredilerek bağışlanır.

Rebiülevvel Ayının On İkinci Gecesi İçin Âdab ve Vazifeler

 

• Rebiülevvel Ayının ilk Gecesi için yazdığımız âdab ve vazife yerine getirilir. Sonra hususen bu gecenin manasına biânen;

 

• İki Rekat Sünnet-i Selât-ı Şükür kılınır. Bu namazın hususiyteti şöyledir. İlk rekâtında Fatiha 'dan sonra " Ve liküllin deracatin mimma amilü vema Rabbüke bi gafilin amma yağmelun" ikinci rekatında da "Vağbud Rabbeke hatta ye'tiyekel yakin." ayeti kerimeleri okunmalıdır.

 

• Namaz selâm ile ikmal edildikten sonra, iki defa daha tekrar secde edilir. Ve her secde de yedişer defa (Subhane Rabbilyel alâ) denilir.

 

• Secde bittikten sonra, seccadede oturulken 7 defa "Subbuhun Kuddusun Rabbüna Ve rabbül Melâiketü Verruh" okunur.

 

• Rebiül- evvel duası okunur.

REBİÜLEVVEL AYINDA OKUNACAK BİR DUA

 

Bu dua Ebul Fukara Şeyh Şerafettin hazretlerinin tavsiye buyurdukları muhim

bir dua nev'idir ki, rebiülevvel ayının her gecesi okunabilir.Mümkün olmadığı halde ilk gecesi 12nci ve 18nci geceleri mutlaka okunmalıdır.

''Euzubillahiminrşşeytanirracim.

Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdülillahi rabbil alemin.Vessalatü vessalamü

ala men la nebiyye badehu ve ala alihi ve eshabihiellezine haceru ve canedu bil enfüsi vel emvali..Allahumme inna neteves selü ileyke bi habibikel ağzemi ve resulükelefhami entuine

lena fi cemiil umumi fil yevmi va gada fe inne cahehu indal lahil azim...Allahumme inna nes'elüke ianen la zıddelahuve en tevhiden la yukabiluhu şirkün ve taaten latukabiluha masiyetün ve nes'elüke yakınen la yukabiluhu şirkün ve

taaten la tukabiluha masiyetün ve nes'elüke yakınen la yukabiluhu şekkin bi hürmeti men erseltehü rahmeten lil alemine fi misli haza şehriş şerif.Allahumme inna nes'elüke tevbete ve devameha ve neuzubike minel mağsıyeti ve eshabiha ve zekkirna bil havfi minke kable hucu

mi lataratiha ve affid aleyna min bahri keremike ve cü dike hatta nahruca mıned dünya ales selameti min vebaliha bi hürmeti men erseltehü rahmeten lil alemine...

.Allahümme inna nes'elüke lisanen li taatike ve atina

maazalike ma la aynün raet vela üzünün semiat vela ala kalbi beşerin bi hurmeti men erseltehü rahmetenil alemine fimisli haza şehriş şerif...Allahümme fe nes! elüke ivadehu fakten tashabihu envarü ma habbetike fe innehu kat zaharatis saadetü alaa men ahbebtehu

ve zeheratiş şekavetü ala men gayreke melekehu

feheblehu min nevahibiş suedai ve ağsinna min

mevaridil eşkiyai bi hürmeti men erseltehü rahmetenlil

alemine.Allahümme yessir lena umurena maarrahati li kulubina ve ebdanına vesselameti ve afiyeti fidinina ve dünyaya ve künlena sahiben fi seferina ve lalifetenfi ehlina vatmıs ala vucuhi adaina vem sahhüm ala mekanetihim fela yestetinünel mudiyye velel mecie ileyna velev neşau le temesna ala ağyunıhım festabekus sırate feenna yubsirune bi hürmeti men erseltehu rahmetenlil alemine fi mislihi haza şehriş şerif..Allahumme inna nes'elükel ismete fil harekati vessakaneti vel kelimati vel iradetı vel hatarati minezzunubi veşşukuki vel evhamis

saireti lil kulubi an mutaatil guyubi bilhürmeti menersel tuhu rahmetenlil alemine...Allahumme ya camian nasi li yevmin la raybe fihi icmağ beynena ve beynes sıtkı ven niyeti vel ihlasi vel iradeti vel nuşui vel mukarabeti vel yakini vel vakari vessellimi vet tafvidi bi hürmeti men erseltehu rahmetenlil alemine...Allahumme ve künlena sem'an ve basaran ve lisanen ve kalben ve yeden ve müeyyeden bi hürmeti men erseltehü rahmeten lilalemine fi misli haza şehriş şerif..Allahumme la tüazzibna bi iredetina ve hubbi şehevatina feneşkale ev

nahcibe ev nefrece bi vücüdi muradina ev nashate ev nüssellimine teslimen nifaki indel fakti ve ente alemu bi kulubina ferhamna bin naililekberi vel medidil efdali ven nuril ekmeli ves saadetil ezeliyeti inneke ala külli şey'in kadir bi hürmeti men erseltehü rahmetenlil alemine allahumme ya men la yeskuni kalben illa bi kurbihi ve envarihi vela yahya abdin illa bil suhafihi ve ibrarihi vela yebga vücudun illa bi imadadihi ve isharihi ya men anese ibadetül ahyare vel ebrare ve l evliyaehül mukarrabine bi münacetihi ve esrahiya ya men emate ve uhya ve uksa ve edna ve es’ade eşka ve adelle ve heda ve efkare ve ağna ve afa ve ebla ve kaderde ve kaza küllün bi azimin tedbirihi ve sabıki takdirihi zalike takdirül azizül alim. Allahümme ya rabbi eyyüyabin yuksadu gayrü babike ve eyyü cenabin yeteveccehu ileyhi gayrü cenabike ve hel fil vücudu rabbün sivake fe yurca enfil memleketi ilahün gayrüke fe yutlabe minhül atau vel hasenatü emhel hakimün gayrüke fe turfealeşşekva em helmin mecalin lil abdil fakiri yağtemitu alyhi emhel sivake keremmük e ve cu’dike ya men la melcee minhü illa ileyhi fela

keremmüke ve cü’dike ya men la melcee minhü illa

ileyhi fela tuhayyib recaena ya kadimel ihsani bi

hürmeti men erseltehü rahmetenlil alemine.

Allahümme ya men yüciru vela yucaru aleyhi elhemtena fe arrifna ve gayrike ha hünna rabbün fe yurca ev cevadün fe yüseel eminhül atau kad cefanil karibu ve mellenit tabibu ve şemete biyel adavvu ferrakibu veştedde biyel kerbu ven necibu ve entel muinu ve entel alimul kadiru. Ya rabbi! İlâ men eşteki ve entel hafizul kerimu em bimen estağisu ve entel ganiyyül metinü emilâ eltecie ve ente seddarül uyub.Allahümme innî es’ elâkel feyze indel kazai ve menaziles şühedâi ve ayşeş sühedai ven narsa alel aai ve murafakatel enbiyai bi

hürmeti men erseltehu rahmetenlil lemin.Allahümme ya men ileyhi yelceul haifune ya men bi cemili evaidihi ve keremihi yeteallâkul recune ya men bi sultani kahrihi ve azimi rahmetihi yestağisul muttarune irhem bi cudike abden melenu sebebün yercü sivake bi hürmeti men erseltehu rahmetenlil alemine.Allâhümmec’âl evvele yevmina haza islâhen ve evsatehu felahen muahhirehu necahen bi hürmeti men erseltehu rahmetenlil alemine fi mislihi haza şehriş şerif.Allahümmec’al evvelehu rahmeten ve evsatehu niğmeten ve ahirehu tekrimeten

bi hürmeti men erseltehu rahmetenlil lemine.Allahümme inna neuzubike min cehdil belâi ve derekiş şekai ve suil kazai ve şemetil adai bi hürmeti men erseltehu rahmetenlil alemine.

Ve salli vessellim alâ eşrefi ve es’adi cemiil enbiyai

vel mürselin seyyidina Muhammedin ve aleyhim ve alihim velhamdülillahi rabbil alemin…el Fatiha”

bottom of page