top of page

bu Mehmed el Medeni bin Osman Dağıstanî (KS), Dağıstan'ın Timurhan-şuro vilâyeti Ganib kazasının Kikunu köyünde Hicrî 1251 Milâdî 1830 yılında dünyaya geldiler. Dağıstan'dan..

Silsile-i Saadatın on sekizinci altın halkası olan bu zatın boyu çok uzun, rengi buğday, sakalı şerifi geniş ve siyah olup arkadan görünürdü. Gözleri siyah, sesi “Radul melaikeleri” gibi yüksek idi.

Ebu Abdurrahman Suguri bin Ahmed Dağıstani(k.s.)Hicri 1207 yılı, Receb-i Şerif ayının üçünde Çarşamba günü, Dağıstan’ın Sugral köyünde, dünyaya teşrif etmişlerdir.

riflerin velilerin imamı, rasullerin bulunduğu yolun dostu, sahabe-i kiram ve selef-i salihinin yoldaşı, hakikatin piri, Ehl-i sünnetin önderi

Abdulhâlık henüz 20 yaşında iken: “Hızır (as) beni Maverahünnehir ’de Hâce Yusuf Hemedânî Hazretlerine gönderdi, O’ndan tam olarak istifade ettim.” buyurmuşlardır.

ultanül Ârifin, Burhanül Muhakkikin yedi yaşına geldiği zaman, Hak nuru o türlü tecelli etmişti ki; her gören, bu tecellinin hayranı olurdu. Bu çağda okula devam ederken, bir gün, annesine geldi ve içindeki ateşle şöyle sordu:

1. -Nebi Sallallahü aleyhi ve selem

 

2. -Hz.Ebubekir es-Sıddık (ra)

 

3. -Selman-i Farisî (ra)

Bir damla su ile bir okyanusu anlatmak ne kadar mümkünse birkaç kırık dökük cümle ile de bir hayat kaynağını anlatmak o kadar mümkündür herhalde.

Şerafeddin Zeynel Abidin (k.s.) hazretleri Hicri 1292- Miladi 1876 yılı, Zilkade ayının üçüncü pazartesi gecesi Dağıstan’ın Timurhanşura vilayeti..

Silsile-i Saadatın yirmi dördüncü altın halkası olan Ahmed-ül Faruk (ks) Hz.Ömer (ra) ın yirmi sekizinci dereceden torunudur.

ilsile-i Saadatın on beşinci halkası olan Seyyid Emir Külal’in valide-i seyyideleri dermiş ki: “Emir karnımda iken, ne zaman şüpheli..

ltın silsilenin dokuzuncu altın halkası olan bu zat on sekiz yaşındayken, Bağdat’ta Ebu İshak Fakîh’ten fıkıh öğrenip, ilm-i nazarda kemal derecesine erişti. İsfahan ve Buhara’da tahsil yaptı.

Alâeddin Attâr ibn Muhammed (k.s.), Hicrî 735 yılında Recep ayının birinci pazartesi günü, Havarügün şehrinde dünyaya teşrif buyurdu.

bottom of page